Hinko Ethiopus

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania: XIV w.

  opis kontekstów historycznych:

  Początki osadnictwa na będzińskiej Górze Zamkowej sięgają epoki brązu , czyli okresu 900–500 lat p.n.e . Prawdopodobnie pierwszy gród powstał ok. IX w.  W momencie lokacji miasta nadanej przez Kazimierza Wielkiego, miejscowość posiadała już rynek i ulice. Intencją króla była jej lepsza forma, oparta o prawo magdeburskie . Wtedy też po raz pierwszy pojawia się Hinko Ethiopus. Był on pierwszym i legendarnym wójtem Będzina. Dowiadujemy się o nim z aktu lokacji miasta z roku 1358. W dokumencie lokacyjnym znaleźć można te oto słowa:

  „(…)Ma­jąc sta­ra­nie o ulep­sze­nie, po­pra­wę na­sze­go kró­le­stwa po­zwa­la­my mieć i na pra­wie nie­miec­kim mag­de­bur­skim lo­ko­wać pod zam­kiem na­szym mia­sto, któ­re­mu na­da­je­my na­zwę (Ben­dzien) Bę­dzin aby zo­sta­ło ono le­piej lo­ko­wa­ne i spra­wiedliwie z pra­wem rzą­dzo­ne. Pra­wo lo­ko­wa­nia po­wie­rza­my czci­god­ne­mu i szla­chet­ne­mu mę­żo­wi Hin­ko­wi Ethio­po­wi (Ja­no­wi zwa­ne­mu Ethio­pus) i je­go le­gal­nym na­stęp­com(…)”

  Gmerk Hinko Ethiopusa, fot. Bartosz Gawlik

  Nic więcej o samym Hinko dowiedzieć się już nie można. Domniemuje się że z pochodzenia był Węgrem. Po pewnym czasie pozbył się jednak będzińskiego wójtostwa na rzecz Mikołaja z Garbar. Zagadkowy Hinko pozostaje zatem tajemniczą postacią, pierwszym ale nader krótko zarządzającym miastem wójtem. Pozostał po nim jednak jeden artefakt, tzw. gmerk Hinko Ethiopusa. Sam Gmerk wykonany jest z piaskowca. W okręgu wizerunek orła. Nad nim litera ‘H’ nawiązująca do imienia Hinko. W elemencie widocznym nad literą H, niektórzy dopatrują się litery ‘V’ nawiązującej do niemieckiego słowa ‘Vogt’ które w języku polskim znaczy ‘wójt’. Najprawdopodobniej jest to tylko element ozdobny. Trudno określić czas jego powstania.

  Budynek na którym wmurowany jest gmerk powstał w roku 1889, o czym informuje data umieszczona na jego szczecie. Przez wiele lat ruina, obecnie odremontowany. Budynek w stylu eklektycznym, wzniesiony w miejscu pierwotnej siedziby pierwszego wójta Będzina Hinko Ethipusa z XIV w. W późniejszych wiekach znajdował się w tym miejscu także skład soli oraz tzw. „Dom wjezdny”. W latach 50. XX w. w ścianę tzw. domu wójtowskiego wmurowano gmerk oraz tablicę upamiętniającą pierwszego wójta miasta Będzina – Hinko Ethiopusa. Wmurowanie gmerku przypadło na 600 rocznicę lokacji miasta. Dzięki gmerkowi mieszkańcy miasta nadal pamiętać będą o enigmatycznym i pierwszym znanym z nazwiska wójcie swojego miasta.