URZĄD MIASTA JASŁA

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Jasielski samorząd od XVI wieku spełniał bardzo istotną rolę w życiu miasta. Wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w mieście zależały od jego decyzji.

  Urząd położony jest we wschodniej pierzei Rynku. Jest czwartą budowlą stanowiącą siedzibę władz miejskich. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta określa Zarządzenie Burmistrza. Określa on zadania, wewnętrzną strukturę, zasady funkcjonowania, proceder załatwiania skarg i wniosków, organizację działalności kontrolnej, zasady udzielania informacji dziennikarzom, zakres upoważnień udzielanych pracownikom do załatwiania sprawa, zakres działania komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną urzędu oraz strukturę stanowisk pracy.

  Kierownikiem Urzędu jest burmistrz, pełniący równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy. W skład kierownictwa Urzędu Miasta wchodzą także: I Zastępca Burmistrza, II zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik. Urząd Miasta działa o oparciu o zasady praworządności, służebności wobec społeczeństwa, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego kierownictwa, podziału kompetencji, wzajemnego współdziałania, racjonalnego doboru kadry pracowniczej oraz podnoszenia jakości usług.

  W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Jasła funkcjonuje 15 wydziałów merytorycznych realizujących zadania z zakresu administracji samorządowej. Nad nimi sprawują nadzór Sekretarz Miasta, Kierownicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, Architekt Miejski, Kierownik Biura Rady Miejskiej, Kierownik Biura Radców Prawnych oraz Komendant Straży Miejskiej. Osoby sprawujące te funkcje określają zasady ich funkcjonowania oraz ustalają szczegółowe zakresy czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w danych komórkach organizacyjnych, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza.

  W Urzędzie funkcjonują takie komórki i jednostki organizacyjne jak: Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Finansowy, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Spraw Lokalnych, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Biura Architekta Miejskiego, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Radców Prawnych, Biuro Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jasła ds. funduszy europejskich, Straż Miejska.

  Biura Urzędu Miasta są wciąż modyfikowane; przestrzenne i dobrze wyposażone w narzędzia niezbędne do właściwego funkcjonowania instytucji. Na bieżąco pracownicy przechodzą szkolenia dokształcając się w swoich dziedzinach pracy.

  Bibliografia:

  https://um.jaslo.pl/pl/rys-historyczny/#1491132655195-59c3013c-d476

  W. Hap, Z. Świstak, „ Jasło na przełomie II i III tysiąclecia:, Jasło 2006,

  Z. Świstak, „Encyklopedia Jasła”, Jasło 2010